Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeszowie powołana Zarządzeniem Nr V/1049/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2009r. działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. „o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany przez Radę Miasta.

 

§  1

 

 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeszowie (zwana dalej MKRPA) obejmuje swoim zakresem działania obszar miasta Rzeszowa. 
 2. MKRPA działa w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa – Ratusz, Runek 1.

 

§  2

 

 1. Skład MKRPA powołuje Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze Zarządzenia.
 2. W skład MKRPA wchodzą:
 1. Przewodniczący Komisji,
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
 3. Sekretarz Komisji,
 4. Członkowie
 1. Zastępcę Przewodniczącego powołuje Komisja ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego MKRPA- w przypadku braku decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa w tej sprawie. 
 2. W skład MKRPA wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Członkowie MKRPA pełnią funkcje do czasu odwołania przez Prezydenta Miasta, złożenia rezygnacji lub ustania członkostwa w inny sposób.
 4. Członkowie Komisji mają obowiązek przejawiać inicjatywę i aktywność
  w realizowaniu zadań. 

 

§  3

 

 1. Pracami MKRPA w Rzeszowie kieruje Przewodniczący przy pomocy Zastępcy i Sekretarza.
 2. Posiedzenia MKRPA zwołuje przewodniczy im Przewodniczący, który ustala porządek i tematykę posiedzenia oraz zaprasza na posiedzenia zainteresowane osoby. 
 3. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego MKRPA, posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Zastępca albo inny wyznaczony przez Przewodniczącego członek komisji. 
 4. Pisma i dokumenty w sprawach należących do właściwości rzeczowej MKRPA podpisuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz, ewentualnie upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Komisji.

 

§  4

 

 1. Do realizacji zadań MKRPA może powołać ze swojego grona stałe i doraźne zespoły robocze. 
 2. W strukturze MKRPA funkcjonują:
 1. zespół interwencyjno – motywacyjny,
 2. zespół kontrolny,
 3. zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

§  5

 

 1. Posiedzenia MKRPA odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa. 
 2. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji. 
 3. Sekretarz Komisji powiadamia członków Komisji o jej posiedzeniach. 
 4. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji może mieć formę pisemną, elektroniczną lub telefoniczną. 
 5. Członkowie Komisji powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Komisji przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem. W przypadku nadzwyczajnego posiedzenia – 1 dzień przed posiedzeniem. 
 6. Członkowie Komisji potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności. 

 

§  6

 

 1. Posiedzenia Komisji mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty.
 2. W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji. 
 3. Z posiedzenia MKRPA sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący po przyjęciu przez MKRPA.
 4. Protokół, o którym mowa w ust.3 powinien zawierać kolejny numer protokołu, datę, listę obecnych, porządek obrad, tekst uchwały, sposób i wynik głosowania. Do protokołu powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych na posiedzeniu. 
 5. Z prac MKRPA sporządza się protokoły podpisywane przez osoby uczestniczące
  w poszczególnych pracach tj.:
 1. protokół z rozmów z osobą wnioskującą o skierowanie na leczenie,
 2. protokół oględzin punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. protokół kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

§  7

 

 1. MKRPA podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków, uchwał i postanowień. 
 2. Uchwały i postanowienia podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków MKRPA.
 3. Przy równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. 
 4. Głosowania na posiedzeniach MKRPA odbywa się w sposób jawny.

 

§  8

 

 1. Obsługę administracyjną MKRPA zapewnia SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień. 
 2. Dokumentacja MKRPA przechowywana jest w SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień. 

 

§  9

 

Wszelkie dokumenty osób, których sprawy rozpoznawane są w Zespole i rozpatrywane
w MKRPA objęte są tajemnicą i mogą być ujawnione jedynie organom do tego uprawnionym na ich pisemny wniosek. 

 

§  10

 

Zasady wynagradzania członków Komisji i zespołów problemowych za udział w posiedzeniach oraz za realizację czynności dodatkowych są corocznie ustalane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
i Przemocy
przyjmowanym do realizacji uchwała Rady Miasta Rzeszowa. 

 

§  11

 

Regulamin MKRPA stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr V/1049/09 z dnia 25 listopada 2009r.